Artikel 1 - Algemeen

 • Elk lid van Judoclub Sint Truiden kent de voorschriften van dit reglement en gedraagt er zich naar.
 • De trainer en/of een bestuurslid kan de toegang tot de dojo verbieden aan elke aanwezige (judoka of toeschouwer) die zich niet gedraagt naar het reglement of de regels van wellevendheid.
 • Opmerkingen en/of problemen worden enkel aan het bestuur overgemaakt en kunnen enkel door het bestuur behandeld worden. Beslissingen zijn onherroepelijk.
 • Dit reglement ligt ter beschikking en inzage van elk lid in de dojo. Een exemplaar wordt op eenvoudig verzoek overhandigd.
 • In alle gevallen welke niet voorzien zijn in dit reglement kunnen de aanwezige trainer en/of bestuursleden de nodige richtlijnen geven.

Artikel 2 - Houding

 • Een respectvolle houding tegenover elkaar, trainers en bestuur zowel op als naast de tatami.
 • Geen agressief gedrag tegenover medejudoka’s, alsook tegenover derden, zowel op als naast de tatami.
 • Onze trainingspartner is onze vriend, behandel hem/haar met respect.
 • Een judoka dient zich sportief te gedragen (Houd de clubnaam hoog).
 • Op tornooi dient er steeds een correcte houding te zijn tegenover trainers, coaches, tegenstanders en scheidsrechters, dit zowel door judoka’s, als door de ouders van judoka’s.
 • Elke judoka met een hogere graad dient respectvol om te gaan met een judoka met lagere graad.

Artikel 3 - Hygiëne

 • De judoka heeft een verzorgd voorkomen (dagelijkse hygiëne).
 • De tatami wordt niet betreden zonder propere judogi (regelmatig wassen).
 • De nagels (van handen en voeten) zijn verzorgd.
 • Verwondingen dienen onmiddellijk verzorgd te worden om besmettingen en bevuiling van andere judoka’s en de tatami te vermijden.
 • Om ons te verplaatsen langs de tatami worden er slippers, sportschoenen of dergelijke gedragen.
 • Bij medische problemen, raadpleeg je de trainer (of in ernstige gevallen een dokter).

Artikel 4 - De lessen

 • Judoka’s die in het clublokaal (sporthal) toekomen gaan onmiddellijk naar de kleedkamer, maken er de judogi volledig in orde en begeven zich, met het nodige schoeisel (slippers zijn aan te raden) naar de tatami.
 • De judoka’s gedragen zich hierbij ordelijk.
 • De hoofdtrainer bepaalt in welke groep de judoka mag deelnemen aan de lessen.
 • Zorg ervoor tijdig op de training aanwezig te zijn. Bij te laat komen verontschuldigt de judoka zich bij de trainer. Pas na goedkeuring door de trainer mag de judoka de training aanvatten.
 • De trainingsuren worden regelmatig gepubliceerd in de nieuwsbrief en op de website : www.jcst.be

Artikel 4.1 - Lidmaatschap

 • Het lidgeld vastgesteld door het bestuur van Judoclub Sint -Truiden omvat de aansluiting bij de Vlaamse Judo Federatie (VJF), een verzekering en lesgeld.
 • De bijdrage dient betaald te worden bij aansluiting en is voor twaalf maanden geldig.
 • Betaalde bijdragen zijn niet terugvorderbaar, alleen bij ziekte van minstens 1 maand met medisch attest.
 • Het bestuur behoudt het recht elke aansluiting of verlenging te weigeren.
 • De aansluiting dient te worden verlengd in de maand waarin de vergunning vervalt. Het lid wordt hiervoor schriftelijk uitgenodigd.
 • Het is de club toegestaan (met de goedkeuring van het bestuur) de lesgelden indien nodig, aan te passen bij het begin van het sportjaar.

Artikel 5 - Gedragsregels

 • Groet steeds correct zoals voorgeschreven :
  • bij het betreden en verlaten van de tatami wordt gegroet.
  • indien men de mat wil verlaten voor het einde of tijdens de les dient men altijd toestemming te vragen aan de trainer.
  • de geknielde groet gebruikt men om de trainer te groeten aan het begin en einde van de les. - aan het begin en einde van een oefening groet men zijn partner.
 • Wanneer men niet oefent (bijv. om uit te rusten of naar de uitleg van de trainer te luisteren) doet men dit volgens de voorgeschreven wijze : zittend, geknield of in kleermakerszit of anders staande zonder ergens tegen aan te leunen.
 • Er dient te worden gestreefd naar de grootst mogelijke stilte, zowel door judoka’s als de toeschouwers.
 • Concentratie is noodzakelijk om vooruitgang te boeken.
 • Judo vereist respect voor de trainer en uit zich in de wijze waarop de trainer wordt aangesproken. Raadgevingen en berispingen van de trainer dulden geen aanmerkingen, en op geen enkele wijze wordt onbeschoft gedrag getolereerd.
 • Ook de bestuursleden worden met respect aangesproken. Aanwezige bestuursleden kunnen de trainer helpen bij het bewaren van de discipline onder de aanwezigen, in het bijzonder om en rond de tatami.
 • In zijn gesprekken en gedragingen gedraagt de judoka zich hoffelijk tegenover iedereen. . Het past geen judoka iemand uit te dagen zowel binnen als buiten clubverband.
 • Indien er andere evenementen georganiseerd worden ten voordele van de club wordt er op uw medewerking gerekend, de club is er immers voor u.

Artikel 6 - Sportief reglement

Een goede atleet neemt de volgende regels in acht :

 • Waardeer de tegenstander.
 • Aanvaard wat de scheidsrechter beslist.
 • Mopper niet op uw ploegmaats.
 • Kom verzorgd voor het publiek.
 • Eerbiedig andermans goed.
 • Wees een vriend voor uw ploegmaten.
 • Vermijd elk onaangepast gedrag, pesten, racisme, drank en drugs.
 • Train regelmatig.
 • De judogi (of judopak) moet steeds in zuivere toestand zijn. De vrouwelijke judoka’s dragen onder de judogi een wit T- shirt.
 • De broekspijpen en de mouwen mogen niet te lang zijn, dit om veiligheidsredenen. Zie instructies van de VJF (voor de juiste grootte).
 • De gordel wordt netjes geknoopt.
 • Draag geen juwelen, piercings of andere scherpe voorwerpen.
 • De handen en voeten van de judoka moeten gewassen zijn.
 • De nagels van handen en voeten zijn kort geknipt, zodat je je partner niet verwondt.
 • De haren moeten proper zijn. Lange haren dienen samengebonden te zijn (geen metaal of scherpe kantjes!).
 • Op de tatami wordt niet gegeten of gedronken.
 • Roken is verboden in alle lokalen van de dojo (sporthal).

Artikel 7 - Op de tatami

 • De beslissingen op de tatami vallen onder de bevoegdheid van de trainer.
 • Indien een minderjarige judoka van de tatami wordt gestuurd, dient deze (indien de ouder(s) niet aanwezig zijn) aanwezig te blijven in de dojo zolang de training duurt.
 • De judoka mag geen verboden handelingen of taalgebruik (slagen, bijten, schelden, ....) toepassen op de tatami.
 • Als de judoka tijdens de training een kwetsuur oploopt, dient deze direct te worden verzorgd en de trainer onmiddellijk op de hoogte brengen van de opgelopen kwetsuur.
 • De judoka gedraagt zich in de geest van het judo.
 • De judoka die zich op de tatami begeeft en deelneemt aan de training, dient in het bezit te zijn van een GELDIGE VERGUNNING van de VJF, LFBJ, EJF of andere erkende federatie.

Artikel 8 - De proefaflegging

 • Het gedrag, de inzet en de regelmaat van aanwezigheid van de judoka kunnen een rol spelen bij de beoordeling van, of toelaten tot het examen.
 • Het afleggen van een examen tot graadsverhoging is steeds een beslissing van de aangestelde trainer.
 • De examens hebben plaats op een tijdstip beslist door de trainer en het bestuur en worden meegedeeld bijvoorbeeld via een mededeling aan het prikbord of de website.
 • Voorwaarden om toegelaten te worden tot de proeven:
  • De opgegeven stof kennen.
  • Minimum aantal trainingen bijgewoond hebben.
  • De vereiste leeftijd bereikt hebben.
  • In regel zijn met de kledij.
  • De toelating hebben van de hoofdtrainer.

Artikel 9 - Sancties

Door het bestuur van JUDOCLUB SINT TRUIDEN kunnen volgende sancties worden overwogen en toegepast:

 • De mondelinge berisping - Een mondelinge terechtwijzing door de trainer gekoppeld aan een extra oefening, of de onttrekking van de judoka aan bepaalde oefeningen tijdens de training.
 • De schriftelijke berisping - Een schriftelijk gemotiveerde verwittiging indien herhaaldelijke inbreuken op op de gedragsregels worden vastgesteld. Deze berisping wordt uitgesproken door het bestuur en de trainer.
 • De schorsing - De judoka wordt voor één of meerdere trainingen geschorst. Tijdens de schorsing mag de judoka ook niet deelnemen aan proeven of wedstrijden. De schorsing zal worden uitgesproken na overleg met de hoofdtrainer.Trainer en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.
 • De uitsluiting - Voor de resterende geldigheidsduur van de vergunning wordt de judoka verboden aanwezig te zijn op trainingen of deel te nemen aan proeven of wedstrijden. De uitsluiting kan worden uitgesproken na overleg tussen trainer en bestuur. Trainer en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Zie art.1 paragraaf C. De Vlaamse Judofederatie en de Belgische Judobond worden hieromtrent geïnformeerd.

Artikel 10 - Bestuursleden

De actuele lijst van bestuursleden is te verkrijgen in de dojo en wordt gepubliceerd op de website.

Artikel 11 - Geldelijke tussenkomsten

 1. Tussenkomsten, te bepalen op de vergadering door het hoofdbestuur.
  • De vergoeding der clubtrainers (volgens BLOSO tarieven).
  • Jubilerende bestuursleden
  • Geboortes.
  • Huwelijk.
  • Overlijden.
  • Huldiging van judoka’s, kampioenstitel of podiumplaats op internationale tornooien.
 2. Tussenkomsten voor cursussen of stages, eventueel per geval te behandelen door het hoofdbestuur, bvb voor:
  • Tijdopnemer.
  • Scheidsrechter.
  • Initiator.
  • B-trainer.

De inschrijvingsgelden voor deelneming aan competities worden gedragen door de club, evenals de inkom van de begeleidende trainer(s). Bij ongeldige afwezigheid dient de judoka het inschrijvingsgeld terug te betalen aan de hoofdtrainer.

Slotbepaling

Beslissingen betreffende onvoorziene omstandigheden niet opgenomen in dit Huishoudelijk Reglement kunnen worden genomen door het hoofdbestuur op voorstel van het bestuur. Alle, in dit reglement, vastgelegde geldelijke vergoedingen zullen slechts uitbetaald worden indien de financiële draagkracht van de club dit toelaat.

Dit reglement werd goedgekeurd op de vergadering van 5 september 2009.

Het bestuur van JC Sint-Truiden.