Ten geleide

Judoclub Sint-Truiden werd op 1 februari 1964 opgericht als feitelijke vereniging door Fernand Preal, voozitter, Richard Lemoine, secretaris en Willy Herbots, penningmeester, allen van Belgische nationaliteit en woonachtig te Sint-Truiden. De club sloot aan bij de Belgische Judoband en werd geregistreerd onder nummer 7007. Bij de communautaire opsplitsing in januari 1978 trad de club toe tot de Vlaamse Judobond, sinds 1 januari 1989 Vlaamse Judofederatie genaamd. Gelet op de wijzigingen in het bestuur en de evolutie van de club in de loop der jaren, werd er door het actueel bestuur beslist de statuten aan te passen. Deze werden voorgelegd en goedgekeurd tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering op 23 mei 2021.

Ontwerptekst statuten JC Sint-Truiden


door ondergetekende actuele bestuursleden:

 • Sarah PICTOEL, inspecteur van politie, Leemstraat 20, 3800 Sint-Truiden
 • Sven LECLERE, boekhouder, Leemstraat 20, 3800 Sint-Truiden
 • Gunther THOELEN, leerkracht, Fresiastraat 31, B-3800 Sint-Truiden

Hoofdstuk I - Benaming, zetel, doelstellingen, leden

Artikel 1

De vereniging draagt de naam "Judoclub Sint-Truiden", aangesloten bij de Vlaamse Judofederatie onder stamnummer 7007. Het betreft een feitelijke vereniging. Zij kan op elk ogenblik worden ontbonden.

Artikel 2

De administratieve zetel is gevestigd te Sint-Truiden, Schoolstraat 16.

Artikel 3

De doelstellingen luiden als volgt:

 1. De judosport beoefenen in overeenstemming met de vigerende reglementering van de Vlaamse Judofederatie.
 2. Alles in het werk te stellen om de judosport in onze regio te promoten door middel van lessen, demonstraties, sportbeurzen, voorlichtingsvergaderingen en competities.
 3. De relaties tussen bestuurs- en clubleden te bevorderen, te onderhouden en hun belangen te vrijwaren.
 4. De relaties met de officiële instanties, de Stedelijke Sportraad en de sportdienst en andere locale sportverenigingen te behartigen.
 5. Zich inzetten voor een gezond financieel beheer van de club en het werven van de nodige fondsen.

Artikel 4

De club onthoudt zich van politieke of filosofische activiteiten. Zij maakt geen onderscheid op basis van geslacht, ras of nationaliteit.

Artikel 5

De Algemene Vergadering van de vereniging is samengesteld uit werkende en niet- werkende leden. Het aantal werkende leden zal minimum drie bedragen en maximum tien. Het aantal niet-werkende leden is onbeperkt. Als niet-werkend lid kan tot de vereniging toetreden elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die door het bestuur als zodanig wordt toegelaten, volgens de criteria vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Hij/zij die werkend lid wil worden dient zijn/haar verzoek om toelating schriftelijk te richten aan het bestuur en schriftelijk zijn/haar instemming te betuigen met het doel en de werking van de vereniging. Enkel de werkende leden zijn stemgerechtigd.

Artikel 6

Zijn werkende leden:

 1. De actuele bestuursleden voormeld.
 2. Een persoon (natuurlijk of rechtspersoon) die als werkend lid wordt aanvaard.

Artikel 7

Op voorstel van het bestuur kan de titel van erevoorzitter, erelid of gecoöpteerd lid worden toegekend aan verdienstelijke oud-leden of personen die in aanzienlijke mate hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de judosport of de club uitzonderlijke diensten hebben bewezen.
Door hun lidmaatschap aanvaarden deze leden de vastgestelde statuten en het vigerende huishoudelijk reglement.
Zij maken, samen met de meerderjarige (18 j.) judoka's-vergunninghouders, deel uit van de Algemene Vergadering, evenwel zonder stemrecht.

Artikel 8

Uittredende of uitgesloten leden noch hun rechthebbenden kunnen aanspraak maken op het vermogen van de club of op de door hen betaalde bedragen.

Artikel 9

De Algemene Vergadering wordt minstens eenmaal per jaar samengeroepen. De juiste datum wordt bepaald door het bestuur. De leden worden opgeroepen per brief of mail en/of een bericht ad valvas in de oefenzaal en dit minstens tien werkdagen voor de vergadering.
Indien op deze Algemene Vergadering niet de helft van de stemgerechtige leden aanwezig is wordt onmiddellijk een tweede vergadering vastgelegd. Deze kan geldig vergaderen onafgezien het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

Artikel 10

De Algemene Vergadering kan in buitengewone zitting worden opgeroepen door een meederheid van het bestuur of door drie stemgerechtigde leden.

Artikel 11

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen met twee derde (of de helft +1) van de stemgerechtigde leden. Een afwezig werkend lid kan zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een aanwezig werkend lid. Ieder stemgerechtigd lid kan slechts één ander stemgerechtigd lid vertegenwoordigen.
Een werkend lid heeft geen stemrecht inzake beslissingen die hemzelf of familieleden tot de 2e graad aanbelangen en moet tijdens de stemming de vergadering tijdelijk verlaten.

Artikel 12

Behoort tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering:

 1. De bekrachtiging van de wijzigingen van de statuten.
 2. Het uitsluiten van een bestuurslid.
 3. Het benoemen of afzetten van bestuursleden.
 4. Het uitsluiten van een lid van de Algemene Vergadering.
 5. Het ontbinden van de club.
 6. De bestemming van het vermogen van de club bij ontbinding.
 7. Het goedkeuren van de begroting en de jaaruitgaven.
De punten 1 tot en met 6 dienen te geschieden met twee derden van de meerheid, punt 7 met een gewone meerderheid. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 13

De notulen van de Algemene Vergadering liggen tijdens de trainingen gedurende een maand ter inzage in de dojo.

Hoofdstuk II - Het bestuur

Artikel 14

De bovenvernoemde leden vormen het bestuur. Het bestuur, in totaal maximum 10 leden, bestaat uit werkende leden en wordt verkozen door de Algemene Vergadering, in principe uit leden van deze vergadering.

Artikel 15

Deze leden worden bij eenvoudige meerderheid verkozen voor de duur van drie jaar. Dit mandaat is onbezoldigd. Na hun verlopen mandaat zijn de leden uittredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van drie jaar.

Artikel 16

Indien een lid van het bestuur tijdens zijn lopend mandaat uittreedt, kan hij/zij vervangen worden door een nieuwe kandidaat.

Artikel 17

Kunnen geen deel uitmaken van het bestuur:

 1. Ieder persoon die binnen de club met winstoogmerk handelt.
 2. Initiatieleden.
 3. Trainers worden toegelaten, maar hebben geen stemrecht betreffende de verloning van de trainers, enz. (zie art 11 en 21)

Artikel 18

Behoort tot de bevoegdheden van het bestuur:

 1. De verkiezing van het hoofdbestuur.
 2. Het samenroepen van de vergadering bij hoogdringendheid.
 3. Het adviseren van het hoofdbestuur inzake administratieve en organisatorische aangelegenheden.
 4. Het bespreken en goedkeuren van het jaarprogramma.
 5. De behandeling van de onderwerpen tot wijziging van de statuten.
 6. Het aanvaarden van het ontslag van een bestuurslid.
 7. Het voorstel tot uitsluiting van een bestuurslid.
 8. Het aanvaarden van nieuwe clubleden.
 9. Behandeling van het beroep van gesanctioneerde leden.
 10. Het oprichten van permanente of tijdelijke commissies inzake tucht, werkorganisatie, administratieve aangelegenheden, afsluiten van verzekeringen, feestelijkheden, vieringen, ....
 11. Het bespreken, amenderen en goedkeuren van het 'Huishoudelijk Reglement' evenals de eventuele wijzigingen.

Artikel 19

De beslissingen inzake alle ander hierboven niet vermelde punten worden gedelegeerd naar het hoofdbestuur.

Artikel 20

Het bestuur vergadert telkens dit nodig blijkt (indien mogelijk maandelijks). De oproeping gebeurt per e-mail of telefonisch met vermelding van de agendapunten.

Artikel 21

Het bestuur kan slechts geldig vergaderen bij aanwezigheid van de helft +1 van de bestuursleden. Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Een bestuurslid heeft geen stemrecht inzake beslissingen die hemzelf of familieleden tot de 2de graad aanbelangen en moet tijdens de stemming de vergadering tijdelijk verlaten.

Hoofdstuk III - Het hoofdbestuur

Artikel 22

Het bestuur benoemt het hoofdbestuur. De leden vergaderen in principe maandelijks.

Artikel 23

De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Dit mandaat is onbezoldigd. Na het beëindigen van hun mandaat zijn zij uittredend en herkiesbaar.

Artikel 24

De leden zijn gemachtigd om clubactiviteiten en -verplichtigingen te initiëren en, in geval van hoogdringendheid, de noodzakelijke beslissingen te treffen en de bijkomende verbintenissen terzake aan te gaan. Dergelijke beslissingen dienen aan het bestuur te worden meegedeeld tijdens de eerstvolgende vergadering.

Artikel 25

Het hoofdbestuur behandelt eventuele klachten of betwistingen en leidt eventuele voorstellen voor beslissing in bij het bestuur. Dit geldt eveneens voor eventuele voorstellen tot uitsluiting of sancties. De procedure terzake wordt toegelicht in het "Huishoudelijk Reglement".

Artikel 26

Het hoofdbestuur stelt de viering van bijzondere evenementen en de huldiging van verdienstelijke judoka's, bestuursleden of medewerkers voor aan het bestuur. De praktische uitvoering hiervan wordt bepaald in het "Huishoudelijk Reglement".

Artikel 27

De samenstelling, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur worden in extenso bepaald in het "Huishoudelijk Reglement".

Artikel 28

Na de ontbinding van de club wordt, na aanzuivering van de eventueel nog te vereffenen schulden, het vermogen door de Algemene Vergadering toegewezen aan een vereniging of instelling die het kortst de doelstellingen van onze club benadert, of desgevallend een erkende liefdadigheidsinstelling.
Aldus goedgekeurd en ondertekend tijdens de bijzondere algemene vergadering gehouden te Sint-Truiden op 03.09.2014.

De Bestuursleden.

Getekende versie enkel en eventueel te bekomen via secretariaat secretais@jcsinttruiden.be.